Kişisel Verilerin Korunma Politikası

Kişisel Verilerin Korunma Politikası
OYUNCU7 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; her vatandaş, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Yine, Anayasa’ya göre kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilmiştir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Oyuncu7 olarak ilgili kanuna uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bir şirket politikası haline getirmektedir.

 

2. TANIMLAR

AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İLGİLİ KİŞİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

VERİ KAYIT SİSTEMİ: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ŞİRKET: Şeker mah. 5325. sokak 12/24 Kocasinan/Kayseri adresinde mukim, Mimarsinan VD. 0671343170 Vergi Nu.’lı, Eren ALTUNHAN / OYUNCU7 Şahıs Şirketi’dir.

İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.oyuncu7.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

MOBİL UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Oyuncu7 adlı yazılımdır. Bu yazılım Apple App Store veya Google Play gibi mağazalardan elde edilir. Bu mağazalardaki Oyuncu7 adlı ve OYUNCU7 adına yüklü yazılım gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunun haricinde başka bir yolla edilen yazılımın cihazlara kurulmasından kaynaklı güvenlik dair her türlü hatadan Şirket sorumlu değildir.

 

OYUNCU7 : İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile birlikte “Oyuncu7” olarak anılmaktadır.

 

HİZMETLER : Oyuncu7 üzerinden Satıcı ve Alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Oyuncu7 tarafından sunulan Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Oyuncu7 üzerinden verilen hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber;

Oyuncu7 ile arasında Bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma,
Satıcılar tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından Oyuncu7 üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini,
Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı’ya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini,
Satıcı’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini,
Talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.


Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

 

ZİYARETÇİ : Oyuncu7’a erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.

 

ÜYE : Oyuncu7 üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Oyuncu7’a üye olmuş ve Oyuncu7’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. Oyuncu7’a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.

 

SATICI: Oyuncu7’a bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için Oyuncu7’A üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

 

ALICI: Oyuncu7’a bireysel veya kurumsal üye olarak, Oyuncu7’ın veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzeş kişidir. Alıcı olabilmek için Oyuncu7’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

 

KULLANICI : Oyuncu7 üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.

 

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

 

ÜRÜN : Oyuncu7 üzerinden, Oyuncu7’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.

 

İÇERİK : Oyuncu7 üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.

 

VERİTABANI : İçeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

-      Üyelik sözleşmeleri süreçlerin yürütülmesi,

-      Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçilerle ile yapılan sözleşmeler kapsamında ticari ilişkilerin yönetimi,

-      Üye kurumlara sosyal medya, pazarlama ve eğitim danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

-      Şirket’e yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi,

-      Hukuki süreçlerin yönetilmesi,

-      Kullanıcı ve Üye taleplerinin karşılanabilmesi,

-      Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,

-      Pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

-      Üyelik iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-      Üyelik yenileme tekliflerinin sunulması,

-      Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize en uygun şekilde sunulması için araştırma ve analizlerin yapılması,

-      Yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin verilmesi,

-      Oyuncu7 ziyaretçi analizinin oluşturulması ve takibi,

-      Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

-      Satış ve pazarlama için gerekli analizlerin yapılması,

-      Ürün ve hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması,

-      Oyuncu7’da sunulan verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

-      Üyeler ile bireysel kullanıcıların karşılıklı ihtiyaçlarının karşılanması,

-      Ülke, şehir ve bölgeye göre kullanıcı, üye ve tedarikçi analizinin yapılması.

-       

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

4.1. Firma tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

5.1 Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket yetkililerinin www.oyuncu7.com internet portali ve Oyuncu7 mobil uygulaması üzerinden Üye’nin açık rızası ile işlenmektedir.

5.2. Kişisel verileriniz Oyuncu7’a üyelik sürecinde toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi Oyuncu7 ile paylaşmak istemiyorsanız, lütfen Oyuncu7’ın Üye’si olmayınız.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

6.1. KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması halinde aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

-      İlgili kişinin açık rızasının olması,

-      KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde açık rızanın istisnaları kapsamında sayılan şartlardan birinin olması ile;

-      Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması,

-      Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması.

6.2. Oyuncu7’a üyelik kullanıcının açık rızası ile olmaktadır. Oyuncu7’a üye olan kullanıcı verileri, Şirket’in hizmet aldığı 3. taraf firmaların KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerde bulunan serverlarında saklanabilecektir. Bu duruma onay vermiyorsanız lütfen Oyuncu7’a üye olmayınız.

7. KISISEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

7.1 Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi edinmek üzere bizimle yazılı olarak dilekçe ile veya info@oyuncu7.com.tr adresinden mail ile iletişime geçerek Kanun çerçevesinde tanımlı olan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bunun haricindeki yöntemler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu haklara göre aşağıdaki alanlarda bilgi edinebilirsiniz:

-      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-      KVK Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-      Kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi işlemlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Top